Директор

БРАНКА КОВАЧЕВИЋ

Рођена је 16. децембра 1959. године у Сарајеву гдје је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1984. године на Филозофском факултету у Сарајеву, Одсјек за историју југословенских књижевности и српскохрватски језик. Од октобра 1988. године до априла 1992. године радила је као професор српскохрватског језика у сарајевским средњим школама (Музичка школа, Медицинска школа и Пољопривредно - ветеринарски и прехрамбени школски центар) а потом је, од марта 1993. године до фебруара 2002. године, радила као професор српског језика и књижевности у Гимназији Илиџа, Средњој школи ''Иво Андрић'' и Гимназији и средњој стручној школи Српска Илиџа.

Рад у нашој школи

У Гимназији Илиџа радила је на пословима професора српског језика и књижевности од марта 1993. године до октобра 1994. године а затим је у нашој школи, Гимназији и средњој стручној школи Српска Илиџа, радила и од септембра 2000. године до фебруара 2002. године, када је водила и новинарску секцију с којом је покренула школски часопис Сунчани видици

Рад у другим образовним инситуцијама

Од фебруара 2002. године до децембра 2008. године запослена је у Агенцији за стандарде и оцјењивање у образовању за Федерацију БиХ и Републику Српску као стручни сарадник за српски језик и координатор радне групе за матерњи језик (српски, хрватски, босански), када у јануару 2009. године прелази у Агенцију за предшколско, основно и средње образовање БиХ на радно мјесто стручног савјетника за наставне планове и програме, гдје остаје до маја 2010. године.

У овом периоду руководила је радним групама за матерњи језик (српски, хрватски, босански) и природне науке (биологија) које су учествовале у изради стандарда ученичких постигнућа на крају разредне наставе, основне школе и гимназије . Учествовала је у различитим пројектима у подручју образовања, и то у области: евалуације ученичких постигнућа завршног разреда основне школе; развоја наставног плана и програма за основно и средње образовање у Босни и Херцеговини, израде предметних планова и програма за основну и средњу школу; израде стандарда и смјерница за екстерну матуру; организације, администрације, анализе резултата националних, јавних и међународних испита и истраживања (екстерна матура); организације за међународну матуру (IBO) у Босни и Херцеговини; екстерног вредновања ученика гимназије из матерњег језика; TIMSS-међународна студија трендова ученичких постигнућа из математике и природних наука, те у организацији ЕУ Пројекат реформе општег образовања у БиХ (Учешће у активностима Пројекта на изради: Оквирни наставни план и програм, Функционални преглед јавне управе сектора образовања у БиХ, Акциони план за реформу јавне управе сектора образовања у БиХ, Модел наставног плана и програма за матерњи језик и књижевност за основну школу и гимназију, Нацрт смјерница за примјену Оквирног наставног плана и програма).

Магистрирала је 2010. године на Факултету хуманистичких наука у Мостару, Интердисциплинарни постдипломски студиј из методологије хуманистичких наука, Колегиј за менаџмент у образовању, и стекла звање магистар хуманистичких наука – менаџмент у образовању.Тема магистарског рада је ''Школски менаџмент у функцији системског утемељења организације педагошког рада школе''.

Остали ангажмани

Спољни сарадник у Агенцији за предшколско, основно и средње образовање у БиХ 2012. године (Евалуација у образовању –постављање мјерила за евалуацију реформе деветогодишњег основног образовања кроз евалуацију ученичких постигнућа)

Члан Одбора Агенције за предшколско, основно и средње образовање у БиХ од 2013. до 2016. године.

Стручно усавршавање - важнији семинари

 • Обука о општој евалуацији ученичких постигнућа завршног разреда основне школе, те о тест- дизајну и психометријском аспекту, CITO, Холандија, 2002.год.

 • Обука за израду испитних програма и испитних задатака финансирана од стране Свјетске банке (фебруар 2003)

 • Обука за рад на статистичкој анализи везана за ученичка постигнућа (дизајн теста, тежина испитних задатака (ајтема) , ИРТ метода, Свјетска банка (мај 2003)

 • Обука стручњака за развој наставног плана и програма за основно и средње образовање у Босни и Херцеговини (од септембра 2003 до јуна 2004) УНЕСКО Међународни биро за образовање, Женева, Швајцарска

 • ЕУ Пројекат реформе општег образовања у БиХ (Учешће у активностима Пројекта на изради : Оквирни наставни план и програм, Функционални преглед јавне управе сектора образовања у БиХ, Акциони план за реформу јавне управе сектора образовања у БиХ, Модел наставног плана и програма за матерњи језик и књижевност за основну школу и гимназију, Нацрт смјерница за примјену Оквирног наставног плана и програма) од маја 2004. до децембра 2005.године

 • Обука о организацији, администрацији, анализи резултата националних, јавних и међународних испита и истраживања (екстерна матура), 2005., НАЕС, Румунија

 • Обука и израда силабуса за основну и средњу школу, стандарди и смјернице за екстерну матуру, јануар-децембар 2005.године, пројекат финансиран од стране ЕУ

 • Организација за међународну матуру (IBO) у Босни и Херцеговини и Колеџ уједињеног свијета (UWC), Међународна матура - Подучавање матерњег језика и књижевности по наставном плану и програму међународне матуре

 • Екстерно оцјењивање у БиХ-први примјери и резултати (вођење радионице), Иницијатива Колеџа уједињеног свијета (UWC) и Организација за међународну диплому (IBO), 2007.године

 • Обука о екстерном вредновању ученика гимназије из матерњег језика, Национални центар за вањско оцјењивање, Хрватска

 • Обука о екстерном вредновању ученика гимназије из матерњег језика, Национални центар за вањско оцјењивање, Словенија

 • TIMSS 2007- Међународнa студијa трендова ученичких постигнућа из математике и природних наука (TIMSS 2007- Trends in International Mathematics and Science Study)

 • OSCE Питања и изазови у осавремењивању и промовисању рада на НПП

 • ETF Заједница практичара стручног образовања

 • BRITISH COUNCIL-Национални оквири квалификација и кредитних бодова у стручном образовању

 • Пројекат Цјеложивотно учење и млади у акцији 2007-2013, Министарство цивилних послова, Сарајево

 • Пројекат EU EQA/OKO-Осигурање квалитета у образовању (дефинисање методологије за евалуацију заједничког језгра наставних планова и програма у БиХ)

 • UNPFA, FPH, Y-PEER програм: Едукација вршњака- стандарди за програме едукације вршњака, области здравог живљења младих људи

 • Обука за школски менаџмент-Планирање и програм рада школе, Култур контакт, 2010. године

 • Обука за школски менаџмент-Комуникација и рјешавање конфликата и Пројектни менаџмент, Култур контакт, 2011. године

 • Обука за школски менаџмент-Професионални развој, праћење и оцјењивање наставника и школе, тимски рад, Култур контакт, 2011. године

 • Обука Управљање пројектним циклусом, Мисија OEBS-a, 2013.године

Објављени радови

 • 1.

  Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у разредној настави-Стандарди ученичких постигнућа-матерњи језик, Сарајево 2003. године

 • 2.

  Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у основној школи-Стандарди ученичких постигнућа-матерњи језик, Сарајево 2004. године

 • 3.

  Стручни извјештај –Пројекат Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа Општа оцјена, Сарајево 2004. године (један од аутора)

 • 4.

  Модел НПП за матерњи језик и математику, III, VI, IX разред основног образовања и V разред општег средњег образовања, Сарајево, новембар 2005. године (један од аутора)

 • 5.

  Оквирна матура, Сарајево, новембар 2005 (један од аутора)

 • 6.

  Екстерно оцјењивање ученичких постигнућа у основној школи стандарди постигнућа –биологија, физика и хемија VIII/IX разред (један од аутора)

 • 7.

  Стручни извјештај-Екстерно вредновање ученичких постигнућа из матерњег језика и математике у основној школи, Сарајево 2008.године (један од аутора)

 • 8.

  Евалуације у образовању – постављање мјерила за евалуацију реформе деветогодишњег основног образовања (кроз евалуацију ученичких постигнућа) Сарајево 2013. године (један од аутора)